Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi vjerske zajednice u 2019. godini

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba),  Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 41. Statuta Općine Lipovljani („Službeni vjesnik“ broj: 29/09, 7/13,  28/14, 4/18, 9/18 ispr.) Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

Javni poziv za predlaganje  programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi vjerske zajednice

u 2019. godini

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog  Javnog poziva (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje programa i projekata  vjerskih zajednica koji će se u skladu s Uredbom i Pravilnikom, na temelju objavljenih kriterija odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Općine Lipovljani za 2019. godinu, a koji se odnose na jedno od sljedećih  područja :

 • obnova i izgradnja sakralnih objekata,

Programi i projekti moraju biti od interesa za Općinu Lipovljani, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Općine Lipovljani u 2019. godini.

 • Opći cilj javnog poziva

Opći cilj javnog poziva je zadovoljavanje dijela javnih potreba na području Općine Lipovljani u suradnji i u partnerstvu s vjerskim zajednica i to javnih potreba koje se odnose na područje  obnove i izgradnje sakralnih objekata.

Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih područja Javnog poziva navedenih u točki 1. u proračunu Općine Lipovljani osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od   90.000,00          kuna.

 • Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je vjerska zajednica koja ima  sjedište na području Općine Lipovljani i koja aktivno djeluje na području Općine Lipovljani  ili  ima sjedište izvan Općine Lipovljani, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Općinu Lipovljani i koja aktivno djeluje na području Općine Lipovljani, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog poziva.

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 • Općina  neće financirati  programe i projekte:
 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija (osim sufinanciranja obnove i izgradnje sakralnih objekata)  i političkih organizacija,  organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.
 • udruga koje su se svojim javnim nastupima, istupima i pismenim priopćenjima ili izravnim pisanim  obraćanjem Općini  ogradili od suradnje s upravljačkim tijelima Općine Lipovljani, osim za slučaj kada se udruga i njihovi partneri javljaju za korištenje institucionalne podrške
 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga
   
 • Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za prijavljene programe mogu ostvariti udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • ima zadovoljavajuće organizacijska kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta,
 • se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  na prikladan način;
   
 • Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti svakog  područja javnog poziva;
 • specifični ciljevi svakog područja javnog poziva i druge specifičnosti koje se odnose na pojedino područje javnog poziva;
 • visina sredstava određena za svako područje natječaja, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti za svako područje javnog poziva, visina sredstava za svako prioritetno područje i okvirni broj prijava za svako područje javnog poziva;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;
   
 • Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 32 dana od dana objave na mrežnim stranicama Općine Lipovljani www.lipovljani.hr početak  27. rujan 2019. godine, a završava   28.  listopad  2019. godine

 • Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Lipovljani, www.lipovljani.hr  

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja i
 2. Naznaku  – „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV – PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA  NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI U  2019. GODINU – NE OTVARATI!“ na sljedeću adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani
 3. Ispod teksta iz prethodne točke treba navesti područje javnog poziva za koje prijavitelj podnosi prijavu -obnova i izgradnja sakralnih objekata i prioritet financiranja

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Općine Lipovljani

 1. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 2. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 044 635 602.

KLASA:610-01/19-01/01

URBROJ: 2176/04-02-19-24

Lipovljani,  27. rujna 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK

                        Nikola Horvat v.r.