Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2020. godinu

Na temelju članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani  za razdoblje 2016.-2020. g., Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

J A V N I  P O Z  I V

za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2020. godinu

I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.-2020. g.  dostave svoje zahtjeve.

II.

Mjera 1. Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za dobivanje ove potpore su slijedeći:

 • nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog obrta
 • prebivalište/sjedište na području Općine Lipovljani
 • upisana grla u upisnik

Vlasnici mogu za svako grlo upisano u upisnik dobiti jedan kupon  tijekom kalendarske godine za ostvarivanje subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i junica i dva kupona  za osjemenjivanje krmača i nazimica.

Vlasnik grla može bon za osjemenjivanje podići u Općini Lipovljani uz priloženi zahtjev i potrebnu dokumentaciju (dokaz da je nositelj OPG-a ili član OPG-a, PG-a, ili dokaz o poljoprivrednom obrtu, dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu, potvrdu o upisanim grlima u upisnik).

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 120,00 kuna (krave i junice), 110,00 kuna (krmače i nazimice) po plotkinji, a najviše 15.000,00 po korisniku godišnje.

III.

Mjera 2. Subvencioniranje premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za dobivanje ove potpore su slijedeći:

 1. da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , odnosno da je djelatnost obrta poljoprivredna proizvodnja
 2. da se prebivalište, odnosno sjedište, te mjesto osigurane proizvodnje nalazi na području Općine Lipovljani
 3. da je polica osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, zaključena za tekuću godinu i plaćena osiguravajućem društvu za tu godinu.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 25 % od ukupne vrijednosti police osiguranja, a najviše do 3.500,00 kn po korisniku godišnje.

Obrazac Zahtjeva može se podići  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Uz  obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

 1. kopiju zaključene police osiguranja  za 2020. godinu
 2. potvrdu osiguravajuće kuće o plaćenoj premiji osiguranja
 3. dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 4. kopija osobne iskaznice ili  kopiju rješenja o upisu u registar obrtnika
 5. broj računa korisnika subvencije.

IV.

Mjera 3. Subvencija u pčelarstvu

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za dobivanje ove potpore su slijedeći:

 – poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom pčelinjih proizvoda na području

   Općine Lipovljani,

 – upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

 – da imaju 30 ili više košnica

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 20,00 kuna po košnici, a najviše do 3.500,00 kn po korisniku godišnje.

Obrazac Zahtjeva može se podići  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Uz  obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

–           kopiju osobne iskaznice

–           presliku iskaznice Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

–           ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju košnica

 • Maksimalan iznos potpore je 50% ukupne vrijednosti konzultantske usluge, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku.

V.

Pravo na subvenciju bilo koje potpore može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 30. studenog 2020. godine.

Ukupan iznos potpore de minimis  koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći 15.000 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Korisnik potpore male vrijednosti dužan je Općini Lipovljani dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora  male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI

Klasa: 320-01/20-01/01

Urbroj: 2176/13-02-20-01                                                                

Lipovljani, 09. siječnja  2020 . godine

  Općinski načelnik

Nikola Horvat v.r.