Javni poziv za nerazvrstanu cestu NC LIP 7 – Braće Radić

Na temelju Zakona o cestama NN 84/2011, te objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje:

JAVNI POZIV

I.

            Općina Lipovljani započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste NC LIP 7 – Braće Radić u dužini cca 1300 m. Predmetnu cesta smještena je na k.č.br. 751 u k.o. Lipovljani. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim nekretninama, kao i nekretninama koje graniče s predmetnim o započinjanju i tijeku postupka.

II.

            Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste obavit će Stipan Cikojević dipl.ing.geod. ovlašteni inženjer geodezije, broj upisa u komoru ovlaštenih inženjera 205, zaposlen u tvrtki MS-GEO d.o.o. Novska.

III.

            Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će Igor Hadžinski, komunalni redar, ispred Općine Lipovljani i Stipan Cikojević dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 22.09.2020. u vremenu od 9h do 10h.

IV.

            Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti radnim danom od 23.09.2020. do 25.09.2020. godine u vremenu od 8:30h do 9:30h u prostorijama tvrtke MS-GEO d.o.o., Bukovačka 25 u Novskoj.

V.

            Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 dana po završetku javnog uvida ili do 05.10.2020. godine na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani.

Klasa: 340-03/20-01/01

Urbroj:2176/13-03-20-01

Lipovljani, 14. rujan 2020.                                                          .

                                                                                                                      PROČELNIK

                                                                                                          Danijela Matejaš, dipl.iur.

Javni poziv je objavljen u Službenom vjesniku broj 55/20 od 15. rujna 2020.