Javni poziv za davanje na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani

Lipovljani, 31. siječanj 2020. godine

Temeljem članka 9. Odluke o načinu upravljanjaiI korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani (Službeni vjesnik broj: 85/19) i članka 41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18, 09/18-ispr.) općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za davanje na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani

  1. Predmet ovog javnog poziva su sportske građevine sukladno članku 2. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani:

-nogometno igralište „Linije“ s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim prostorijama u Lipovljanima, Sajmišna bb

-nogometno igralište „Urije“ s pratećim objektima-svlačionicama, uredskim-klupskim prostorijama u Kraljevoj Velikoj, kraljeva Velika bb

Građevine se daju na korištenje i upravljanje za obavljanje sportske aktivnosti-nogomet.

  • Sportske građevine iz točke 1. ovog javnog poziva daju se na korištenje i upravljanje na neodređeno vrijeme.

Upravitelj snosi troškove funkcioniranja sportske građevine i tekućeg održavanja.

Funkcioniranjem sportskih građevina i tekućim održavanjem smatraju se:

– troškovi energenata

– troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom

– troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

Općina Lipovljani će sukladno Zakonu o sportu i Programu javnih potreba u sportu osigurati određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova održavanja i funkcioniranja građevine.

  • Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Općine Lipovljani.
  • Pravo  na podnošenje zahtjeva na javni poziv imaju:
  • Sportske udruge, sportska zajednica, ustanove i trgovačka društva  s područja Općine Lipovljani registrirana za obavljanje sportske djelatnosti; nogomet.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

  • Izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt registriran za obavljanje tražene djelatnosti i da ima sjedište na području Općine Lipovljani

Međusobna prava i obveze između Općine Lipovljani kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe kojoj se povjerava sportska građevina na upravljanje i korištenje regulirat će se Ugovorom o povjeravanju na upravljanje i korištenje sportske građevina koji u ime Općine Lipovljani sklapa općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba.

  • Zahtjev za povjeravanjem upravljanja sportskih građevina podnosi se Općini Lipovljani Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani.

Zakašnjeli i nepotpunu zahtjevi neće se razmatrati.

  • Nakon provedenog postupka po javnom pozivu, odluku o povjeravanju upravljanja i korištenja sportskih građevina donosi općinski načelnik.
  • Svi podnositelji zahtjeva za upravljanje općinskim sportskim građevinama o rezultatima izbora bit će obaviješteni pisanim putem.

Općinski načelnik

Nikola Horvat