JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na subvencije u poljoprivredi

Općinski načelnik Općine Lipovljani Objavljuje J A V N I  P O Z  I V na subvencioniranje; 

– dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada 

– umjetno osjemenjivanje krava, junica , krmača i nazimica,

– troškova pregleda na trihinelozu,

– o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu  

u 2014. godini,

 

 

 

JAVNI POZIV TRIHINELA

JAVNI POZIV GOVEDA

javni poziv -osiguravanje usjeva

subvencija -nasadi zahtjev

Javni poziv-pčelarstvo

Zahtjev za subvencije u pčelarstvu 

 

Na temelju članka 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada , Općinski načelnik Općine Lipovljani

objavljuje

J A V N I  P O Z  I V

O ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada u 2014. godini

 

I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Odluci o ostvarivanju  prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Lipovljani  dostave svoje zahtjeve.

 

II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , odnosno da je djelatnost obrta poljoprivredna proizvodnja,
 2. da se prebivalište, odnosno sjedište, te mjesto osigurane proizvodnje nalazi na području Općine Lipovljani,
 3. da je polica osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, zaključena za tekuću godinu i plaćena osiguravajućem društvu za tu godinu.

Subvencija se dodjeljuje za proizvodnju u tekućoj godini u iznosu od  25% po pojedinoj zaključenoj polici  troška plaćene premije osiguranja.

 

III.

Obrazac Zahtjeva može se podići  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Uz  obrazac zahtjeva potrebno je priložiti.

 1. Kopiju zaključene police osiguranja  za 2014. godinu,
 2. Potvrdu osiguravajuće kuće o plaćenoj premiji osiguranja ,
 3. Dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. kopija osobne iskaznice ili  kopiju rješenja o upisu u registar obrtnika,
 5. broj računa korisnika subvencije.

Pravo na subvenciju može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.

IV.

Rok za podnošenje zahtjeva  sa potrebnom dokumentacijom je  do 30. studenog 2014. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine.

 

Nepotpuni zahtjevi , kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija  neće se  razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI

Klasa: 320-08/14-01/01

Urbroj: 2176/13-02-14-02                                                                 Mario Ribar,dipl.oec.v.r.

Lipovljani, 08. siječnja 2014. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-08/14-01/01

URBROJ: 2176/13-02-14-01

Lipovljani, 07. SIJEČNJA   2014. godine

 

Na temelju članka 5. Odluke  o subvencioniranju troškova  umjetnog osjemenjivanja  krava , junica , krmača i nazimica na području Općine Lipovljani , Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

                                                                      JAVNI POZIV

 Za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, junica , krmača i nazimica na području Općine Lipovljani u 2014. godini

 

1.         Pravo  na subvenciju imaju vlasnici krava , junica , krmača i nazimica s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su upisani u Upisnik OPG-a  i koji su namirili sve obveze prema Općini Lipovljani.

 

2.         Vlasnici mogu za svako grlo upisano u upisnik dobiti jedan kupon tijekom kalendarske godine 2014. za ostvarenje subvencije za umjetno osjemenjivanje krava i junica i dva kupona za osjemenjivanje krmača i nazimica.

 

 

3.         Subvencija iznosi 120,00 kuna po plotkinji za umjetno osjemenjivanje krava i junica i 110,00 kuna za umjetno osjemenjivanje  krmača i nazimica.

 

4.         Vlasnik grla može bon za osjemenjivanje podići u Općini Lipovljani, Jedinstvenom upravnom odjelu , računovodstvu, koji će dati prilikom vršenja usluge osjemenjivanja  Veterinarskoj stanici koja pruža uslugu. Veterinarska stanica koja je vlasniku pružila navedenu uslugu, odnosno nositelj poljoprivrednog obrta  koji vrši osjemenjivanje  na temelju stručne osposobljenosti (priložiti valjani dokument o osposobljenosti)  će original bon dostaviti Općini Lipovljani zajedno sa fakturom  na osnovu koje će se ostvariti subvencija Preostali iznos do pune cijene pojedine usluge obvezan je platiti vlasnik stoke izvršitelju usluge umjetnog osjemenjivanja.

 

5.         Sve potrebne informacije po ovom Pozivu mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani , Trg hrvatskih branitelja 3 , ili na telefon broj: 676 004.

 

 

Općinski načelnik

Mario Ribar, dipl oec. v.r.

 

Na temelju točke 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu od 17. veljače 2012. godine, Općinski načelnik Općine Lipovljani

objavljuje

J A V N I  P O Z  I V

O ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu

 

I.

 

Pozivaju se zainteresirani građani  da sukladno Odluci o ostvarivanju  prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu,  s prebivalištem  na području Općine Lipovljani mogu u Općini Lipovljani ostvariti pravo na subvenciju.

 

II.

 

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani,
 2. da prilože original račun od Veterinarske stanice,
 3. da su ispunili sve obveze prema Općini Lipovljani.

 

Subvencija se dodjeljuje za tekuću godinu, svaki građanin ima pravo na četiri pregleda mesa na trihinelu po jednom pregledu subvencija iznosi  12 kuna.

 

III.

 

Original račun pregleda mesa sa kopijom osobne iskaznice predaje se u Jedinstveni upravni odjelu Općine Lipovljani.

 

Pravo na subvenciju može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.

 

IV.

Rok za podnošenje zahtjeva  sa potrebnom dokumentacijom je  do 15. prosinca 2014. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine na tekuće račune korisnika subvencije.

 

U Lipovljanima, 08. siječnja  2014. godine

 

Klasa: 320-08/14-01/01

Urbroj: 2176/13-02-14-03

Općinski načelnik

 Mario Ribar, dipl. oec.

 

Na temelju točke IV Odluke o subvencijama u pčelarstvu, Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

 

JAVNI POZIV

o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu

 

 

I

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Lipovljani, da sukladno Odluci o subvencijama u pčelarstvu dostave svoje zahtjeve.

 

II

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju:

 

 1. Da imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom meda na području Općine Lipovljani,
 2. Da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Da imaju 30 ili više košnica.

 

Visina novčanog poticaja koji korisnici poticaja ostvaruju iznosi 20,00 kuna po košnici godišnje.

 

III

Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljni ili na web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

 

 1. Dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
 2. Presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 3. Ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju košnica,
 4. Dokaz da nema dugovanja prema Općini Lipovljani,
 5. Preslika žiro računa.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 30. studeni 2014. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine.

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena potrebna dokumentacija, neće se razmatrati.

 

 

 

Klasa: 320-08/14-01/01

Urbroj: 2176/13-02-14-05

U Lipovljanima, 08.siječanj 2014. godine

                                                                                                                  Općinski načelnik

Mario Ribar,dipl.oec. v.r.