JAVNI POZIV evidentiranja nerazvrstanih cesta u Piljenicama

Na temelju Zakona o cestama NN 84/2011, te objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Općina Lipovljani objavljuje:

JAVNI POZIV

I

Općina Lipovljani započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u Piljenicama: sokak I – desno od betonskog mosta, koji odgovara dijelu k.č.br. 769 u k.o.Piljenice i sokak II – lijevo od betonskog mosta u dužini cca 240 m, a što katastarski odgovara dijelu k.č.br. 738 u k.o.Piljenice. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim i nekretninama koje graniče s predmetnim nekretninama o započinjanju i tijeku postupka.

II.

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Lipovljani obavit će Stipan Cikojević dipl.ing.geod. ovlašteni inženjer geodezije, broj upisa u komoru ovlaštenih inženjera 205, zaposlen u tvrtki MS-GEO d.o.o. Novska.

III.

Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena županijska cesta izvršit će ovlašteni predstavnik Općina Lipovljani gosp. Nikola Horvat i Stipan Cikojević dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 17.04.2015. u vremenu od 9:30h do 11:30h.

IV.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja županijske ceste moguće je obaviti radnim danom od 21.04.2015. do 24.04.2015. godine u vremenu od 8h do 9h u prostorijama tvrtke MS-GEO d.o.o., Bukovačka 25 u Novskoj.

V.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 dana po završetku javnog uvida ili do 04.05.2015.godine na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3.

KLASA: 940-01/14-01/01                                                    Za Općinu Lipovljani

URBROJ:2176/13-02-15-01                                                   Općinski načelnik

Lipovljani, 03. travnja  2015.                                              Mario Ribar dipl. oec.v.r.

Javni poziv-Piljenice-sokaci

1-piljenice sokaci