JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  i Članka 5. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Lipovljani (Službeni vjesnik , broj: 21/08  i 39/09) Općinski načelnik raspisuje

                                                             JAVNI NATJEČAJ

                         za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani   

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani i to:

               

  • č. broj: 658, Oranica njive u njivah, ukupne površine od 20 192 m2, u k.o. Krivaj, ZK uložak 319, po početnoj cijeni od 27.000, 00 kuna,

 

  • č. broj: 592, oranica, ukupne površine od 17 631 m2, u k.o. Krivaj, ZK uložak 198 po početnoj cijeni od 40.516,04 kuna,
  • Namjena zemljišta je isključivo poljoprivredna.

UVJETI NATJEČAJA:                                                  II

Pravo učešća u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, koji prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske. Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se prodaju, a ponuda mora podnijeti za svaku nekretninu ili prodajnu cjelinu za koju se natječe. Prodavatelj se ne obvezuje osigurati geodetske izmjere ili utvrditi točne među nekretnina jer se prodaja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknade prigovore ponuditelja odnosno kupca.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana, računajući od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

Ponude se podnose zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Lipovljani, Trg Hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, uz naznaku “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- NE OTVARAJ“ preporučenom pošiljkom ili neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani.

III

Prema prostornom planu Općine Lipovljani nekretnine se nalaze izvan građevinskog područja.

IV

Općinski načelnik zadržava pravo neprihvaćanja ponude ukoliko je predložena namjena suprotna namjeni koja se traži, odnosno ukoliko procijeni da namjena iz ponude ostvaruje štetan utjecaj na okoliš.

V

Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

VI    

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

-točan redni broj iz točke I Javnog natječaja ili broj samostalno prodavane čestice odnosno nekoliko čestica ako se radi o prodajnoj cjelini

-ime i prezime, odnosno naziv i adresa ponuditelja
-presliku osobne iskaznice i OIB ponuditelja za fizičke osobe,

– presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtnike

-iznos ponuđene cijene za samostalnu česticu ili prodajnu cjelinu koja je predmet ponude, a koja ne može biti niža od početne cijene.

– namjenu zemljišta

VII  

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

-iznos ponuđene cijene

-namjena

Prednost kupnje nekretnina imaju vlasnici ili korisnici nekretnine koji graniče sa nekretninama koja su predmet natječaja radi okrupnjivanja zemljišta pod uvjetom da prihvate najveću ponuđenu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete odnosno dosadašnji zakupci.

VIII   

Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

IX  

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Lipovljani koja će se dostaviti svim ponuditeljima.

U roku od 30 dana od izbora najpovoljnije ponude Općinski načelnik sklopit će se ugovor o prodaji nekretnine s ponuditeljima čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

XI 

Kupoprodajna cijena uplaćuje se jednokratno u cijelosti i to odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji uplatom za žiro račun Općine Lipovljani.

XII

Općina Lipovljani zadržava pravo poništenja, a nije obvezno prihvatiti nijednu pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

XIII

Javno otvaranje ponuda biti će drugi dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda s početkom  u 10 sati u zgradi Općine Lipovljani.

KLASA: 940-01/17-01/01

URBROJ: 2176/13-02-17-02                                                                                 Općinski načelnik

Lipovljani,   31. siječnja 2017. godina                                                       Mario Ribar, dipl. oec.


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani 

Ovaj javni natječaj je objavljen u Večernjem listu u srijedu 01. veljače 2017. godine i traje 8 dana od dana objave u Večernjem listu.