JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme, u sklopu projekta „ZAŽELI I OSTVARI!“

Općina Lipovljani raspisuje javni natječaj za radno mjesto:

 1. RADNICA za pružanje usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM   POLOŽAJU u sklopu projekta „ Zaželi i ostvari!“ kroz program „ZAŽELI – program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0193) – 8 izvršiteljica
 2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno – 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca,
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Lipovljani
 5. Opis poslova:
 • Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene
 • Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje, te uključivanje u društvo
 • Pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova, namirnica, pomagala i slično)
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola,
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s posebnim naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama i alkoholu, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, osobe slabijeg imovinskog stanja
 1. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:
 1. Prijava za radnice,
 2. Životopis,
 3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
 4. Preslika osobne iskaznice,
 5. Preslika dokaza o završenoj školi,
 6. Izjava o pristanku na Program osposobljavanja,
 7. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu. 

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Obrazac prijave zajedno sa svim prilozima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: “Zaželi i ostvari!“ na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, poštom ili osobno.

O izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Kutina- Ispostava Novska, i na mrežnim stranicama Općine Lipovljani.

                                                                                                                                                                                                                                                    Općinski načelnik

                                                                                                                     Nikola Horvat, v.r.

Kontakti za više informacija:

Općina Lipovljani                                                                             
Trg hrvatskih branitelja 3                                                                            
44322 Lipovljani                                                                                    
Tel: 044/676 004

info@lipovljani.hr

Javni natječaj_Zaželi

Izjava osposobljavanje žena 

Obrazac prijave za radnice