Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Lipovljani

hr-grb-doc

REPUBLIKA HRVATSKA,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA,

OPĆINA  LIPOVLJANI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-01/15-01/01,

URBROJ: 2176/13-02-16-01

LIPOVLJANI, 22. SIJEČNJA 2016.

Na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lipovljani  („Službeni vjesnik,“ broj: 63 a) i članka 41. Statuta Općine Lipovljani, („Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Općinski načelnik Općine Lipovljani  objavljuje

 

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Lipovljani

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova prijevoza pokojnika ugovorom na rok od četiri godine na području Općine Lipovljani i to za:

 1. poslove preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;

Predmet javnog natječaja su svi poslovi i usluge iz točke 1. koji se pojave u četverogodišnjem razdoblju za koje će biti zaključen ugovor o povjeravanju poslova, odnosno usluga, koje moraju biti izvršene odmah po pozivu mrtvozornika o potrebi poslova, odnosno usluga.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Ponuditelji su obvezni navesti za poslove navedene pod točkom I.1. cijenu prijevoza/km.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

 1. dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti( obrtnica ili izvod iz registra  trgovačkog suda)
 2.  dokaz o solventnosti-dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojim se dokazuje da račun za obavljanje platnog prometa ponuditelja nije bio blokiran više od 30 dana u 6 mjeseci računajući od objave natječaja,
 3. potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za posljednji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava, HZMO,HZZO),
 4. ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,
 5. potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,
 6. dokaz o stručnoj i tehničkoj opremljenosti (broj i kvalifikacijska struktura djelatnika i popis opreme,
 7. poslovne reference za predmetnu komunalnu djelatnost,
 8. izjavu da će prije zaključivanja ugovora priložiti bjanko potpisanu zadužnicu kao jamstvo za izvršavanje ugovornih obveza,
 9. potvrda od Općine Lipovljani o podmirenim obvezama prema Općini Lipovljani,
 10. izjavu da prihvaćaju sve uvjete iz natječaja i natječajne dokumentacije.

Dokazi iz točke 2.,3.,4.,5.,9., ne smiju biti stariji  od 30 dana od dana objave natječaja.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se prema sljedećim mjerilima: sposobnosti ponuditelja za obavljanje poslova (raspoloživa oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika), ponuđena cijena pogrebničkih poslova i usluga te uvjeti i rokovi plaćanja za izvršene poslove, odnosno usluge.

Ponude se podnose osobno na adresu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, neposredno  ili putem pošte preporučeno, s naznakom:“NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PRIJEVOZ POKOJNIKA“,  u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene  u odluci o objavi javnog natječaja, smatrat će se nepravovaljanim i odbaciti kao nepravovaljane.

Na  osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donijeti će za prijedlog za odabir najpovoljnije ponude za poslove iz točke I. ovog natječaja te ga uputiti Općinskom vijeću Lipovljani radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.

 

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora, upravni je akt i protiv te odluke ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. ZAKLJUČENJE UGOVORA

Načelnik Općine Lipovljani zaključit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća.

Načelnik Općine Lipovljani:

Mario Ribar, dipl. oec.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoz pokojnika koje se financiranju iz proračuna Općine Lipovljani

Natječaj je objavljen u Večernjem listu od 25. siječnja 2016. godine.