JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima

LIPOVLJANI, 04. lipnja 2017. GODINE

Temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 17. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, Općinski načelnik Općine Lipovljani, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima
1. Za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– Državljanstvo Republike Hrvatske,
– Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– Ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
– Da se odlikuje stručnim, radnim, organizacijskim sposobnostima,
– Da ispunjava ostale uvjete određene zakonom.

2. Mandat ravnatelja je četiri godine i može biti ponovo imenovan.

3. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

– Životopis,
– Domovnicu,
– Diplomu,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
– Program djelovanja i razvitka knjižnice za mandatno razdoblje.

4. Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44 322 Lipovljani s naznakom „Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani- ne otvaraj“.
5. Rok za podnošenje prijava je osam dana računajući od dana objave natječaja u Večernjem listu.
6. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
8. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA LIPOVLJANI

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima