Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima

Temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 17. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, Općinski načelnik Općine Lipovljani, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima

 1. Za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 • Državljanstvo Republike Hrvatske,
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
 • Ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • Da se odlikuje stručnim, radnim, organizacijskim sposobnostima,
 • Da ispunjava ostale uvjete određene zakonom.
 1. Mandat ravnatelja je četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 

 1. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
 • Životopis,
 • Domovnicu,
 • Diplomu,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 • Program djelovanja i razvitka knjižnice za mandatno razdoblje.
 1. Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44 322 Lipovljani s naznakom „Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani- ne otvaraj“.
 2. Rok za podnošenje prijava je osam dana računajući od dana objave natječaja u Večernjem listu.
 3. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 4. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA LIPOVLJANI

Javni natječaj je objavljen 08. lipnja 2018. godine u Večernjem listu.