IZRAĐENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA REKONSTRUKCIJE ULICE KRALJA TOMISLAVA U LIPOVLJANIMA

U ožujku 2019. godine završena je izrada glavnog projekta rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava u Lipovljanima, nerazvrstane ceste koja je u nadležnosti Općine Lipovljani.

Vrijednost izvođenja građevinskih radova, predviđenih projektom, iznosi 2,43 milijuna kuna + PDV.

Radi se o ulici koja obuhvaća prostor od spoja sa Trgom sv. Josipa, pa do prilaza mjesnom groblju. Ukupna duljina ulice, obuhvaćene planiranom rekonstrukcijom, iznosi 635 metara, a zahvat će se odvijati na k.č.br. 570/1 k.o. Lipovljani – novoformiranoj parceli, nastaloj spajanjem k.č.br. 570/1 i k.č.br. 73, za što je prethodno izrađen geodetski elaborat.

Postojeći asfaltni zastor ulice, uz rubove je erodiran i ispucao, što smanjuje sigurnost sudionika u prometu, kao i prostor za sigurnu vožnju. Također, dio prometnice koji vodi do mjesnog groblja, u prošlosti je izgrađen s nedovoljno  utvrđenim rubnjacima, a odvodnja površinskih voda nije riješena. Uz znatan uzdužni nagib glavne prometnice sve to rezultira štetnim djelovanjem akumuliranih površinskih voda pri oborinama. Postojeći nogostup širine je 1,0 m te je izveden od betonskih ploča, a odvojen je od kolnika zelenom površinom. Kroz godine korištenja betonske ploče su uglavnom oštećene i utonule, što dodatno otežava korištenje nogostupa.

Novim projektom cestovni promet u području zahvata predviđen je kao dvosmjerni, poprečnog profila 2×275 cm kolničke konstrukcije te 1×150 cm nogostupa na dijelu od Trga sv. Josipa do Fratrovog jarka. Na ovom dijelu nogostup će biti odvojen od kolnika zelenim pojasom. Na dijelu od Fratrovog jarka do mjesnog groblja poprečni profil kolnika iznosit će 2×250 cm, te nogostupa 1×150 cm, koji će se izvesti neposredno uz kolnik. Također, projekt obuhvaća i rješavanje odvodnje oborinskih voda s kolnika, i to izradom slivnika, obostrano postavljenih uz rub kolnika.

Nakon ishođenja preostale dokumentacije (potvrde na glavni projekt od strane javnopravnih tijela, zatim građevinske dozvole), projekt će se aplicirati na jedan od dostupnih natječaja Europskih fondova.

Općina Lipovljani strategijom gospodarskog razvoja između ostalih projekata planira i izgradnju infrastrukture, redoslijedom prioriteta. Nakon izgradnje vodovodne mreže, nastavka izgradnje i projektiranja odvodnje, uređenja i nastavka uređenja centra mjesta te obnove cesta po svim selima, projekt ulice Kralja Tomislava određen je kao jedan od sljedećih prioriteta, uvažavajući loše stanje ceste i otežan promet pogotovo na dionici od Fratrovog jarka do groblja.