Izbori

Lipovljani, 24. svibnja 2017.

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljani dana 24. svibnja 2017. godine objavljuje

KONAČNE REZULTATE
IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE LIPOVLJANI

I. Od ukupno 2.789 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.389 birača, odnosno 49,80%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.388 birača, odnosno 49,77%. Važećih listića bilo je 1.360, odnosno 97,98%. Nevažećih je bilo 28 listića, odnosno 2,02%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: NIKOLA HORVAT 900 glasova 64,79%
Zamjenica kandidata: LJILJANA TOMIĆ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

2. Kandidat: DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud. 344 glasova 24,77%
Zamjenica kandidata: MARIJA PROTRKA, struč. spec. oec.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

3. Kandidat: JOSIP KRAJČI 116 glasova 8,35%
Zamjenik kandidata: KREŠIMIR DALENJAK
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Lipovljani izabran je
NIKOLA HORVAT
a za zamjenicu općinskog načelnika izabrana je
LJILJANA TOMIĆ
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE LIPOVLJANI
MILKA MILOJEVIĆ v.r.


Lipovljani, 24. svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljani dana 24. svibnja 2017. godine objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LIPOVLJANI

I. Od ukupno 2.789 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.378 birača, odnosno 49,41%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.378 birača, odnosno 49,41%. Važećih listića bilo je 1.339, odnosno 97,17%. Nevažećih je bilo 39 listića, odnosno 2,83%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 896 glasova 66,91%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: MARIO RIBAR
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 338 glasova 25,24%

Nositelj liste: DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 105 glasova 7,84%

Nositelj liste: JOSIP KRAJČI

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj liste: MARIO RIBAR

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: JOSIP KRAJČI

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MARIO RIBAR
2. TOMISLAV LUKŠIĆ
3. JOSIP ŠTAVALJ
4. JOSIP KOVAČEVIĆ
5. DAMIR KVATERNIK
6. IVAN MAGDIĆ
7. SANDRA ČIŽ
8. DUBRAVKA HUBAK
9. JOSIP HUDEC

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.
2. NADA TOŠ
3. FRANJO VLAHOVIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. JOSIP KRAJČI

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE LIPOVLJANI
MILKA MILOJEVIĆ v.r.17 i 31.05.2009.Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. travnja 2009. raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 15. travnja 2009. Izbori će se održati u nedjelju 17. svibnja 2009.

 

IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE LIPOVLJANI

ZDRAVKO PULJIZ
ANKICA MATEJAŠ
44322 LIPOVLJANI
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3
044/676-004
 
Izbori za Načelnika 2009.
 
  Na temelju članka 67.i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, ( Narodne novine, broj: 109/07. i 125/08. ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljani utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 31. svibnja 2009. god. za  Izbor načelnika Općine Lipovljani
 
 
 I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Lipovljani ima ukupno 3073 birača i da je glasovalo 1373 birača, odnosno 44,68 %, od čega je bilo 1362 ili 99,20% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 11 ili 0,80%
 
II. Kandidati su dobili slijedeći broj glasova:
 
    1. STJEPAN MARKANOVIĆ                                                           606 glasova  44,49%
        Zamjenik kandidata ZLATKO PJEŠ
        HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
 
     2. MARIO RIBAR                                                                             756 glasova   55,51%
         Zamjenik kandidata MARIO KOZINA
         HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
         SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
 
III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 
za načelnika Općine Lipovljani izabran je
MARIO RIBAR
a za zamjenika načelnika izabran je
MARIO KOZINA
 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK
                                                                                 OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                    OPĆINE LIPOVLJANI
                                                                                                       Zdravko Puljiz v.r.
 
 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LIPOVLJANI

 

LIPOVLJANI
REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE 

Broj obrađenih biračkih mjesta: 6 od ukupno 6
Objava: 18.05.2009 u 16:00
 
LIPOVLJANI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima
3.073
pristupilo glasovanju
1.379
44,87 %
broj važećih listića
1.343
97,39 %
broj nevažećih listića
36
2,61 %
 
LISTE
BROJ GLASOVA
POSTOTAK
1.
Koalicija stranaka
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
MARIJAN JURAN – nositelj liste
676
50,34 %
2.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NADA TOŠ – nositelj liste
514
38,27 %
3.
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
VLADIMIR LETVENČUK – nositelj liste
153
11,39 %

 Pojedine liste dobile su sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. Koalicija stranaka

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA HSU

dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:

1.       MARIJAN JURAN
2.   ZLATKO ŠTAVALJ
3.   MARIO ROMANJEK
4.   IVAN DUDA
5.   MARINKO SABADOŠ
6.   ANKA DOLEŽAL
7.   GOJKO ĐUKIĆ
8.   JOSIP MATEŠKOVIĆ
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ
dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:
1.        NADA TOŠ
2.   MARIJA DUDAŠ
3.   ŽELJKO SJJARTO
4.   FRANJO CAPAN             
5.   BRANKO ŽIVODER
6.   FRANJO VLAHOVIĆ
 
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA HSP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. VLADIMIR  LETVENČUK

 Odluka o objavi  rezultata izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Lipovljani

LIPOVLJANI
REZULTATI IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE
Broj obrađenih biračkih mjesta: 6 od ukupno 6
Objava: 18.05.2009 u 16:00
 
LIPOVLJANI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima
3.073
pristupilo glasovanju
1.377
44,81 %
broj važećih listića
1.344
97,60 %
broj nevažećih listića
33
2,40 %
 
KANDIDATI
BROJ GLASOVA
POSTOTAK
1.
STJEPAN MARKANOVIĆ
ZLATKO PJEŠ – zamjenik
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
619
44,95 %
2.
MARIO RIBAR
MARIO KOZINA – zamjenik
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
464
33,70 %
3.
IVAN DUDA
ZLATKO ŠTRBAN – zamjenik
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
134
9,73 %
4.
IVICA KRAJČI
RENATA JANSKY – zamjenik
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
127
9,22 %
I.Ponovljeni izbori (drugi krug izbora) za izbor načelnika Općine Lipovljani održat će se u nedjelju 31. svibnja 2009.
II. U drugom krugu izbora sudjeluju dva kandidata s najviše glasova u prvom krugu izbora i to:
1.           STJEPAN MARKANOVIĆ
Zamjenik kandidata ZLATKO PJEŠ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
2.     MARIO RIBAR
Zamjenik kandidata MARIO KOZINA
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP