Arhiva starijih dokumenata Vijeća

Vrsta Naziv Opis Link
zaključci vijeće 14.doc

O D L U K U O oslobađanju komunalnog doprinosa, O D L U K U O davanju suglasnosti na Cjenik grobnih usluga, O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i naknadi za korištenje javnih površina, O D L U K U O radnom vremenu u ugostiteljstvu

download
priključenje na kom inf.doc download
subvencije u poljoprivredi.doc download
zaključci vijeće 16.doc

Izvješće o obavljenoj reviziji Plan upisa djece za 2007./08 Izvješće o poslovanju LIP-KOM-a d.o.o

download
zaključci vijeće 15.doc

ODLUKA O priključenju građevina na objekte komunalne infrastrukture, O subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava, junica , krmača i nazimica na području Općine Lipovljani

download
zaključci vijeće 17.doc

R J E Š E N J E O izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta O D L U K U O oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa O D L U K U O osnivanju Savjeta mladih Općine Lipovljani

download
izvješće Mandatnog povjerenstva-12.2007.doc download
odluka o izvršenju proračuna za 2008.doc download